Dine rettigheter

Har man fått diagnosen ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, har man sannsynligvis rett på støtte fra NAV. Grunnstønaden, som er en ordning for å dekke ekstrautgifter som følge av sykdom, er til god hjelp for mange.

Grunnstønaden skal dekke – helt eller delvis – gjentakende ekstrautgifter som friske ikke har. Dette kan for eksempel være utgifter til hjelpe- og legemidler, dyrere mat på grunn av diett, eller klær og sengetøy på grunn av ekstra slitasje. NAV har også andre støtteordninger og deler det de kaller livsoppholdsytelser ved sykdom inn i tre områder: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Hvilken ytelse man kan eller bør ha, avgjør NAV i samråd med legen etter en helhetsvurdering av sykdommen.

Generelle råd om NAV

Å finne frem i det offentlige kan være utfordrende, spesielt hvis man ikke har erfaring med det fra tidligere. Derfor kan det være lurt å spørre legen eller annet helsepersonell om hjelp. Her er noen generelle råd for et møte med det offentlige:

  • Be om et møte Opprett kontakt med ditt lokale NAV-kontor og be om et møte der du kan legge frem saken og ditt behov.
  • Få det skriftlig Be om å få en skriftlig redegjørelse av alle vurderinger og beslutninger. Du skal for eksempel ikke godta muntlige avslag.
  • Ta kopi Du bør ha en kopi av alle brev du sender slik at du kan dokumentere kommunikasjon med saksbehandler.
  • Lag arkiv Ta vare på alle brev du får, og ha kopier av egne brev i en egen mappe eller perm. Gjør det til en vane å oppbevare «alt» om sykdommen din på ett sted.
  • Noter navn og nummer Noter alltid navn og nummer ved telefonkontakt.
  • Klagerett Om du får avslag på søknad om støtte og du er uenig, kan du eventuelt benytte deg av klageretten. Dersom denne ikke fører frem, kan du klage videre til Trygderetten.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter og ulike stønader her: Grunnstønad: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnstønad Sykepenger: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt,+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykepenger Arbeidsaavklaringspenger (AAP): https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt,+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/arbeidsavklaringspenger-aap Uføretrygd: https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Uforetrygd Klagerett: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Klage+ris+og+ros/Klagerettigheter